ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΕΒΟΜΑΔΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

«Ποία ἄσματα μέλψω…»

Ψαλτικό Ὁδοιπορικό τῶν Ἀχράντων Παθῶν

20 Απρ - 20 Απρ

Χώρος

Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου – Πολιούχου

«Ποία ἄσματα μέλψω…»

Ψαλτικό Ὁδοιπορικὸ τῶν Ἀχράντων Παθῶν

 

Ψάλλει ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος μαζί με Ιερείς της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
Συμμετέχει ο Βυζαντινός Χορός Ιεροψαλτών του Προσκυνηματικού Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου – Πολιούχου Θεσσαλονίκης

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Δημήτριος Χριστοδούλου

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ  20  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2024
7:30 μ.μ.

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ

Αφηγητής
ΤΡΟΠΑΡΙΑ

ΙΕΡΕΙΣ + ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ: «Ερχόμενος ο Κύριος…»

1. Τῷ τὴν ἄβατον…  
2. Ἔφριξε Παίδων εὐαγῶν…  
3. Ἐμεγάλυνας Χριστέ…  
4. Φθάσαντες πιστοί…  
5. Κύριε, πρὸς τὸ μυστήριον…  
6. Κύριε, τὰ τελεώτατα φρονεῖν…  

«Δευτέραν Εὔαν τὴν Αἰγυπτίαν…» (ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ)

 

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΤΡΙΤΗ

Αφηγητής
ΤΡΟΠΑΡΙΑ

1. Τῷ δόγματι, τῷ τυραννικῷ…  
2. Ῥαθυμίαν, ἄπωθεν ἡμῶν…  
3. Ἡ τὸν ἀχώρητον Θεόν…  
4. Ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν Ἁγίων σου…  
5. Ὁ τῇ ψυχῆς ῥαθυμίᾳ…  
6. Τοῦ κρύψαντος τὸ τάλαντον…  

«Ὁ Νυμφίος ὁ κάλλει ὡραῖος…» (ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ)

 

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΤΕΤΑΡΤΗ

Αφηγητής
ΤΡΟΠΑΡΙΑ

1. Τῆς Πίστεως ἐν πέτρᾳ…  
2. Ῥῆμα τυράννου…  
3. Ψυχαῖς καθαραῖς…  
4. Σὲ τὸν τῆς Παρθένου Υἱόν…  
5. Ὅτε ἡ ἁμαρτωλός…  
6. Ὢ τῆς Ἰούδα ἀθλιότητος…  

«Σήμερον ὁ Χριστός, παραγίνεται…» (ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ)

 

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΕΜΠΤΗ

Αφηγητής
ΤΡΟΠΑΡΙΑ

1. Συντρέχει λοιπόν..  
2. Ὃν ἐκήρυξεν Ἀμνὸν Ἡσαΐας..  
3. Ὁ τρόπος σου δολιότητος γέμει..  

«Μυσταγωγῶν σου Κύριε τοὺς Μαθητάς…» ( ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ)

 

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ
Αφηγητής
ΤΡΟΠΑΡΙΑ

1. Ἔδραμε λέγων ὁ Ἰούδας…  
2. Σήμερον ὁ Ἰούδας, καταλιμπάνει…  
3. Τοῖς συλλαβοῦσί σε παρανόμοις…  

 

Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ
Αφηγητής
ΤΡΟΠΑΡΙΑ

1 Ὁ ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον, …  
2. Πᾶσα ἡ Κτίσις, ἠλλοιοῦτο φόβῳ…  
3. Σήμερον σὲ θεωροῦσα…

Ή Ἐπὶ ξύλου βλέπουσα…

 

 

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ
«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου…»

 

Τῼ ΑΓΙῼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῼ ΣΑΒΒΑΤῼ

Αφηγητής

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ
«Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον, τὸ φῶς ὥσπερ ἱμάτιον…»

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ:
«Εὐλογητὸς εἶ Κύριε… Τῶν ἀγγέλων ὁ δῆμος… Ἀλληλούϊα».

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ
«Δεῦτε λάβετε φῶς…»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ + ΙΕΡΕΙΣ : ΑΝΑΣΤΑ Ο ΘΕΟΣ

«Ποία ἄσματα μέλψω…»
20 Απρ - 20 Απρ

​​Διάλεξε ημερομηνία

ΜΑΙΟΣ 2024
 • ΔΕΥΤΕΡΑ
 • ΤΡΙΤΗ
 • ΤΕΤΑΡΤΗ
 • ΠΕΜΠΤΗ
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 • ΣΑΒΒΑΤΟ
 • ΚΥΡΙΑΚΗ
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31